FinStat API v informačnom systéme QI

 
1. Čo je FinStat API a ako funguje

FinStat API umožňuje užívateľom QI rýchly a pohodlný prístup z prostredia IS QI k informáciám o firmách, s ktorými spolupracujú alebo majú záujem o spoluprácu. FinStat čerpá údaje z týchto zdrojov:

 • Z obchodného registra a Obchodného vestníka, ktoré prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Z Registra účtovných závierok, ktorý prevádzkuje Ministerstvo financií SR
 • Zo Štatistického úradu SR
 • Z Finančnej správy SR

Účtovné závierky slovenských spoločností zverejňuje od roku 2013 verejný Register účtovných závierok patriaci pod Ministerstvo financií SR. Účtovné závierky obchodných spoločností sú práve z verejného Registra účtovných závierok. Účtovné závierky s hospodárskymi údajmi obchodných spoločností sa zverejňujú v zbierke listín už od roku 2002. Auditované spoločnosti povinne zverejňovali finančné výkazy aj v Obchodnom vestníku.

Informácie o rozsahu počtu zamestnancov sa čerpajú zo Štatistického úradu SR. Informácie zo ŠÚSR nie sú úplne presné a sú len orientačné. Je však treba podotknúť, že výkazy a informácie posielajú štatistickému úradu samotné podnikateľské subjekty. Inak povedané, ŠÚSR môže poskytovať len také presné informácie, aké mu podnikatelia poskytnú vo výkazoch.

Informácie o odvetví sú čerpané z klasifikácie SK NACE, ktoré podobne ako počty zamestnancov spracováva Štatistický úrad SR. Z rovnakého dôvodu je zaradenie SK NACE len orientačné.

1.1 Základné FinStat API

Základné FinStat API obsahuje:

 • IČO a názov spoločnosti
 • Vyhľadávanie firmy podľa IČO alebo názvu spoločnosti (autocomplete)
 • DIČ a IČ DPH
 • Adresa sídla
 • Upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných podaniach
 • Upozornenia na dlhy z finančnej správy a poisťovní
 • Upozornenia na zmeny v ORSR
 • Indikácia: nárast/pokles tržieb
 • Indikácia: nárast/pokles zisku a strata
 • Základné API je súčasťou balíčka FinStat Premium

1.2 Rozšírené FinStat API

Rozšírenie FinStat API o ďalšie údaje:

 • IČO a názov spoločnosti
 • Vyhľadávanie firmy podľa IČO alebo názvu spoločnosti (autocomplete)
 • DIČ a IČ DPH
 • Adresa sídla, okres, kraj
 • Upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných podaniach
 • Podrobné dáta o dlhoch poisťovní
 • Upozornenia na zmeny v ORSR
 • Zisk za dva roky – presné číslo
 • Tržby za dva roky – presné číslo
 • Vypočítané finančné ukazovatele
 • Rozsah počtu zamestnancov
 • SK NACE kód pre určenie odvetvia
 • Dáta z ORSR – dátum vzniku, štatutári
 • Kontaktné údaje – telefón, email, web

1.3 Najčastejšie využitie FinStat API

FinStat API je najčastejšie používané na:

 • Import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM
 • Aktualizácia fakturačných údajov v ERP softwaroch
 • Automatické overovanie dlhov, konkurzných konaní a finančných ukazovateľov vo vašom informačnom systéme
 • Načítanie fakturačných údajov a IČ DPH pri registrácii zákazníka

1.4 Databáza finančných, fakturačných a kontaktných údajov

FinStat API umožňuje užívateľovi prístup k databáze finančných, fakturačných a kontaktných údajov:

 • Marketingová a obchodná databáza s finančnými a kontaktnými údajmi
 • Vhodná na import do CRM a iných SW, prípadne aj v Exceli
 • Fakturačné údaje vrátane IČ DPH
 • Regionálne členenie: mesto, kraj, okres
 • Email, telefón a web kontakty ak sú dostupné
 • Odvetvie a SK NACE kód
 • Tržby a zisk
 • Rozsah počtu zamestnancov
 • Štatutári a konatelia

2. FinStat Monitoring
FinStat monitoring je služba, ktorá sleduje vybrané firmy a v prípade akýchkoľvek zmien automaticky zašle užívateľovi emailovú notifikáciu. Po prihlásení do monitoringu si môže užívateľ pridať firmy, ktoré chce sledovať, napríklad dodávateľov, odberateľov alebo konkurentov. V zozname monitorovaných firiem môže užívateľ pridávať a odoberať firmy a písať k nim poznámky.

FinStat Monitoring
Zoznam monitorovaných firiem

2.1 Zameranie monitoringu

Monitoring sleduje tieto dátové zdroje:

 • Obchodný vestník – konkurzy a reštrukturalizácie, likvidácie a dražby atď.
 • Obchodný register – hospodárske výsledky firiem
 • Register účtovných závierok – zmena sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách
 • Zoznamy Finančnej správy – sledovanie dlhov voči daňovému a colnému úradu, zmenu stavu platcu DPH
 • Zoznam dlžníkov Sociálnej Poisťovne
 • Zoznam dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne
 • Zoznam dlžníkov zdravotnej poisťovne Union

2.2 Notifikácie

Užívateľ získava notifikácie o dôležitých zmenách v sledovaných firmách. Z týchto dátových zdrojov získa notifikácie o takýchto udalostiach:

 • Konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie a dražby
 • Zverejnenie aktuálnej účtovnej závierky a hospodárskych výsledkov
 • Zmeny v ORSR – zmena sídla, konateľov, názvu spoločnosti
 • Dlhy zo zoznamov na Daňovom úrade a v poisťovniach

Sledované firmy si môže užívateľ prehľadne porovnať podľa tržieb, zisku a cudzích zdrojov v jednej tabuľke.

FinStat Monitoring
Porovnanie sledovaných firiem

 

3. FinStat Premium

FinStat Premium umožňuje sledovať finančné zdravie obchodných partnerov a konkurencie, porovnávať finančné výsledky a ukazovatele firiem a exportovať finančné a kontaktné údaje do Excel-u. Prémiové konto je vhodné najmä pre obchodných manažérov na vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, ekonomické oddelenia firiem kvôli aktuálnym dátam o svojich zákazníkoch, finančných a risk manažérov, analytikov, audítorov a daňových poradcov.

3.1 Rozšírená filtrácia a vyhľadávanie

S prémiovým kontom môže užívateľ použiť rozšírené filtre a vyhľadávanie:

 • V rebríčku hospodárskych výsledkov a finančných ukazovateľov
 • V databáze firiem aj s kontaktnými údajmi
 • V databáze živnostníkov a SZČO
 • V konkurzoch a reštrukturalizáciách
FinStat Premium
Príklad využitia rozšíreného vyhľadávania

Filtrácia živnostníkov podľa:

 • Podľa odvetvia, SK NACE a predmetov podnikania
 • Krajov a okresov
 • Vyfiltrovaný zoznam je možné exportovať do Excelu
FinStat Premium Zivnostnik
Príklad filtrácie živnostníkov

Firmy môže užívateľ podrobne vyhľadávať podľa rozšírených kritérií:

 • Podľa odvetvia, SK NACE a predmetov podnikania
 • Krajov a okresov
 • Vyfiltrovať novozaložené firmy
 • Podľa veľkosti tržieb a veľkosti EBITDA
 • Zoznam vyfiltrovaných firiem je možné exportovať do Excelu

Firmy je možné porovnávať a zoraďovať podľa finančných údajov:

 • Tržieb
 • Zisku
 • EBITDA
 • Návratnosti kapitálu
 • Ziskovej marže
 • EBITDA marže
 • Dlhu voči EBITDA
 • Zadlženosti
 • Porovnané firmy je možné vyexportovať do Excelu

Podrobné vyhľadávanie v konkurzoch a reštrukturalizáciách:

 • Typy konkurzov: konkurzy, vyrovnania, oznámenia správcov
 • Podľa druhov podaní ako napríklad: rozhodnutie, rozsudok, oznámenia a ďalších 37 druhov podaní
 • Podľa typu spisovej značky
 • Podľa krajov a obcí
 • Odvetví a SK NACE firiem v úpadku
FinStat Premium Konkurzy
Príklad vyhľadávania v konkurzoch a reštrukturalizáciách

3.2 Exporty dát do Excelu

Z FinStatu je možné exportovať do Excelu nasledujúce údaje:

 • Export databázy firiem aj s kontaktami
 • Databázu hospodárskych výsledkov a analýzy firiem
 • Účtovnú závierku firmy v Exceli
 • Finančné ukazovatele firmy v Exceli

Exporty z kontaktnej databázy obsahujú tieto údaje:

 • IČO, názov, mesto, kraj
 • Rozsah počtu zamestnancov a rozsah výšky tržieb (nie je dostupný pre nové spoločnosti)
 • Dátum vzniku, Konateľ
 • Adresa sídla
 • Email alebo telefónny kontakt

Export fakturačných údajov obsahuje:

 • IČO, DIČ, IČ DPH, Názov
 • Adresa sídla, kraj a okres
 • Tržby, zisk, zadlženosť
 • SK NACE odvetvové zaradenie
 • Rozsah počtu zamestnancov
 • Informácie o dlhoch a konkurzoch

 

4. FinStat API v QI

Prostredníctvom IS QI posiela užívateľ požiadavky na servery FinStatu a FinStat vráti dopytované dáta do QI. FinStat API na základe IČO (identifikačného čísla organizácie) alebo názvu spoločnosti vráti základné údaje o danej organizácii. Medzi základné údaje patrí: DIČ, IČDPH, názov obchodného partnera, adresa, upozornenie na zmeny v ORSR, indikátory nárastu/poklesu tržieb, zisku a dlhov. FinStat API je vhodný na pravidelné sťahovanie a overovanie údajov o existujúcich obchodných partneroch

4.1 Konfigurácia API FinStat.sk

Formulár „Konfigurácia API FinStat.sk“ sa nachádza na ceste Aplikácie/Obchodní partneri/QI FinStat. V konfigurácii je možné identifikovať stanicu PC, nastaviť cestu pre importované súbory a API kľúč. Tieto údaje je potrebné správne vyplniť aby mohlo FinStat API fungovať.

Konfigurácia API FinStat.sk
Konfigurácia API FinStat.sk

4.2 Kontrola údajov obchodného partnera

Funkcia „Kontrola údajov obchodného partnera“ poskytuje užívateľovi jednoduchú cestu ako skontrolovať správnosť vyplnenia údajov v databáze zákazníka. Stačí otvoriť formulár „Obchodní partneri“ nastaviť sa na záznam, ktorý je potrebné skontrolovať a spustiť funkciu cez tlačidlo Registre/SK Registre/Kontrola zákl. úd. alebo cez klávesovú skratku CTRL+SHIFT+Z.

Kontrola údajov obchodného partnera
Kontrola údajov obchodného partnera v QI

V prípade, že systém zistí nezhodu medzi údajmi evidovanými v databáze klienta a údajmi získanými z FinStatu, ponúkne sa užívateľovi možnosť automatickej opravy týchto údajov.

4.3 Vyhľadanie a pridanie spoločností

Formulár „Vyhľadávanie spoločností“ sa nachádza na ceste Aplikácie/Obchodní partneri/QI FinStat. Funkcia vyhľadávania obchodných partnerov slúži na rýchle vyhľadávanie firiem v prostredí IS QI. Vyhľadávať je možné podľa časti názvu firmy alebo IČO.

Vyhľadávanie spoločností
Vyhľadávanie spoločností v QI

Z FinStatu sa vráti vždy najviac 15 výsledkov. V prípade, že sa hľadaná spoločnosť nevyskytuje vo výsledkoch je potrebné bližšie špecifikovať hľadaný výraz a hľadanie opakovať. Vrátené záznamy obsahujú názov obchodného partnera, IČO, Obec, stav, či je firma zrušená alebo nie, či je zaradená v monitoringu a či je zaradená v Obchodných partneroch. Do vyhľadávacieho okienka sa nemôže zadávať diakritika, medzery a špeciálne znaky. Namiesto medzier sa môže použiť podtržítko „_“.

Po kliknutí na tlačidlo „Pridať do OP“ sa otvorí formulár „Doplnenie spoločnosti do obchodných partnerov“, v ktorom sa už nachádza viac informácií o vybranej spoločnosti a zároveň je tu možnosť cez tlačidlo „Pridať“ vložiť záznam do obchodných partnerov.

 

Doplnenie spoločnosti do obchodných partnerov
Doplnenie spoločnosti do obchodných partnerov

Po kliknutí na tlačidlo „Pridať do monitoringu“ sa otvorí formulár „Doplnenie spoločnosti do monitoringu“, v ktorom sa už nachádza viac informácií o vybranej spoločnosti a zároveň je tu možnosť cez tlačidlo „Pridať“ vložiť záznam do monitoringu.

Doplnenie spoločnosti do monitoringu
Doplnenie spoločnosti do monitoringu

4.4 Rozšírené informácie

Formulár „Rozšírené informácie“ sa nachádza na ceste Aplikácie/Obchodní partneri/QI FinStat alebo je možné formulár spustiť z formulára „Vyhľadávanie spoločností“.

Rozšírené informácie
Rozšírené informácie o spoločnosti (Detail)
Rozšírené informácie
Rozšírené informácie o spoločnosti (Dlh)

Rozšírené informácie obsahujú okrem základných informácií informácie o počte zamestnancov SK Nace (text a kód), finančných údajoch (zisky, výnosy, marže, ROA a cudzie zdroje), kontaktné informácie a informácie o dlhu spoločnosti.

4.5 Monitoring v QI

Formulár Monitoring spoločností sa nachádza na ceste Aplikácie/Obchodní partneri/QI FinStat. Slúži užívateľovi na monitorovanie vybraných firiem v prostredí QI. Formulár obsahuje zoznam firiem, základné informácie o firmách, finančné informácie o firmách a informácie o dlhoch monitorovaných firiem. Užívateľ si môže jednoducho pridať firmu do monitoringu prostredníctvom výberovej funkcie na formulári „Monitoring spoločností“ alebo z formulára „Vyhľadávanie spoločností“. Ak majú vybraní obchodní partneri správne IČO je možné aktualizovať informácie o týchto partneroch stlačením tlačidla „Aktualizovať všetko“ kedy sa aktualizujú informácie o všetkých obchodných partneroch (Operácia môže trvať dlhšiu dobu v závislosti od počtu monitorovaných obchodných partnerov) alebo tlačidla „Aktualizovať“ kedy sa aktualizujú údaje len o vybranom obchodnom partnerovi (operácia trvá podstatne kratšie). Z formulára je možné vytvoriť export IČO všetkých firiem v zozname, pričom bude užívateľ automaticky presmerovaný na stránky FinStatu, kde je možné tento zoznam importovať a monitorovať vybrané spoločnosti aj na webe.

Monitoring obchodných partnerov
Monitoring obchodných partnerov v QI

 

Viac informácií nájdete aj na stránkach spoločnosti FinStat.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *