Zmeny informačného systému QI vo verzii 86

 

Obsah

Spoločné
Úpravy funkčností prepojenia IS QI s API FinStat.sk
Financie
KV DPH – kategória A2 – prenos údajov z položiek faktúry vydanej
Režim MOSS na daňových dokladoch a vykazovanie týchto zdaniteľných plnení
Sprísnenie filtra pre zobrazenie platieb zálohových listov bez daňových dokladov s nulovou sadzbou len tuzemsko
Doplnenie bankového importu: Import – SEPA Bank to customer XML (ISO 20022) o kontrolu na počiatočný stav bank. účtu
Podvojné účtovníctvo
Nové poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2015 pre podnikateľské účtovné jednotky
Mzdy
Evidencia zmien registračných údajov zamestnancov pre účely tvorby RLFO/RLZEC – Zmeny
Práca s nastavením ciest pre exporty mzdových výkazov
Rozúčtovanie odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za organizáciu s rozlíšením či je to za spoločníka alebo člena štat. orgánu
Ročné zúčtovanie preddavkovej dane – tvorba zápočtu preplatkov RZD a preddavkov na daň
Potvrdenie na účely ND – obdobie PN spájať podľa čísla PN
Úprava výpočtu príspevku organizácie zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie
Nastavenie príznaku „Aktívny“ na zamestnancoch a filtrácia zamestnancov podľa tohto príznaku

Úpravy funkčností prepojenia IS QI s API FinStat.sk

Boli vykonané úpravy funkčnosti, ktorá umožňuje využívať API rozhranie spoločnosti FinStat.sk pre napojenie na dáta v IS Qi. Jedná sa hlavne o možnosť zaviesť nového obchodného partnera do Qi bez nutnosti poznania jeho všetkých identifikačných údajov, monitorovania vybraných obchodných partnerov (základné údaje o spoločnosti finančné ukazovatele, dlhy a zmeny v OR a pod.).

Príklad vyhľadávania spoločnosti:

finstat
FinStat v informačnom systéme QI

KV DPH – kategória A2 – prenos údajov z položiek faktúry vydanej

Do položiek KV DPH pre úpravu bola doplnená funkcia pre naplnenie rozpisu položky podľa kódu a druhu tovaru pre Kategórie A.2. a C.1.. Funkcia je prístupná z tlačidla „Vytvorenie rozpadu“ na formulári „Rozpis položiek KV DPH podľa tovaru pre úpravy“. Po stlačení daného tlačidla sa na základe položiek pôvodného dokladu (faktúra vydaná a pod.) zoskupia položky s rovnakým kódom plnenia, sadzby DPH, MJ a indexu základu dane do jednej položky rozpisu, a sumarizuje sa do nej základ DPH, DPH a množstvo.

kontrolný výkaz dph
Kontrolný výkaz DPH v IS QI

Režim MOSS na daňových dokladoch a vykazovanie týchto zdaniteľných plnení

Bol vytvorený aparát pre možnosť vytvárania a spracovania daňových plnení v režime MOSS (Mini One Stop Shop). Jedná sa o špeciálne zdanenie plnení Mimo tuzemsko do krajín EÚ pre vybrané elektronické, televízne a rozhlasové služby. Na doklade s plnením “Mimo tuzemsko” je možné zadať príznak, že sa jedná o takéto zdanenie režimom MOSS a tiež Štát spotreby (kde sa táto služba dodáva).

Režim MOSS na faktúre vydanej
Režim MOSS na faktúre vydanej

Na základe týchto dokladov je potom možné sledovať evidenciu týchto dokladov v Podkladoch pre DPH v režime MOSS, a následne tu vytvoriť exportný súbor s výkazom, ktorý sa elektronicky odosiela cez portál Finančnej správy SR.

Podklady pre DPH v režime MOSS
Podklady pre DPH v režime MOSS

Sprísnenie filtra pre zobrazenie platieb zálohových listov bez daňových dokladov s nulovou sadzbou len tuzemsko

V prípade, že bola prijatá záloha na dodanie tovaru do EÚ s oslobodeným od dane podľa §46 a §49 tieto zálohy sú vylúčené z tvorby daňových dokladov k platbám prijatých záloh.

Doplnenie bankového importu: Import – SEPA Bank to customer XML (ISO 20022) o kontrolu na počiatočný stav bank. účtu

Bol vytvorený nový import SEPA bank to customer XML (ISO 20022) DM s použitím dátového modulu Qi, ktorý nahradí pôvodný import. Navyše tento import umožní importovať bankové výpisy z viacerých účtov organizácie (obsiahnuté v jednom súbore XML) a vykoná pred importom výpisu kontrolu na počiatočný stav účtu voči stavu vo výpise.

Nové poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2015 pre podnikateľské účtovné jednotky

Pre účel spracovania účtovnej závierky účtovnej jednotky a jej prílohy tzv. Poznámok bola vytvorená funkčnosť umožňujúca vytvárať, upravovať a tlačiť tieto poznámky priamo v Qi. Definičná časť sa nachádza v číselníkoch podvojného účtovníctva a výkonná časť je súčasťou Účtovných zostáv (závierok) pod názvom „Poznámky k účtovnej závierke“. Spracovanie prebieha v krokoch: zavedenie účtovnej jednotky, zavedenie účtovnej závierky (pre účtovné obdobie a ÚJ) a následné vytvorenie prílohy typu „Poznámky k účtovnej závierke“ platnej pre dané obdobie a druh účtovnej jednotky. Vytvorené poznámky je možné tlačiť cez tlačidlo „Tlač“ alebo exportovať do PDF, či iného formátu.

Prílohy k účtovnej závierke
Prílohy k účtovnej závierke

Evidencia zmien registračných údajov zamestnancov pre účely tvorby RLFO/RLZEC – Zmeny

Kvôli nutnosti ohlasovania zmien registračných údajov zamestnancov v Sociálnej poisťovni bolo doplnené sledovanie týchto zmien v evidencií zamestnancov. Takže systém automaticky sleduje vykonané zmeny registračných údajov zamestnanca (napr. Rodné priezvisko, miesto narodenia, …) a zaeviduje ich do evidencie. Sledujú sa údaje o zmene, dátume zmeny a popis čo sa zmenilo. Evidencia je dostupná z formulára „Zamestnanci (SK)“ / tl. „Ďalšie údaje“ / „Zmeny reg. údajov“. Tieto zmeny sa potom ponúkajú do tvorby RLFO alebo hromadného RLZEC.

Evidencia zmien registračných údajov zamestnancov pre účely tvorby RLFO/RLZEC
Evidencia zmien registračných údajov zamestnancov pre účely tvorby RLFO/RLZEC

Práca s nastavením ciest pre exporty mzdových výkazov

Bol zvolaný jednotný spôsob nastavenia exportných ciest pre súbory zo mzdových výkazov. Vo formulári „Doplňujúce údaje pre výkazy miezd (SK)“ sa nastaví spoločná cesta pre všetky mzdové exporty a všetkých užívateľov. Pri jednotlivých konkrétnych exportoch je možné túto predvolenú cestu zmeniť a táto cesta sa bude pamätať danému užívateľovi a daný export do budúceho použitia (zmeny cesty).

Rozúčtovanie odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za organizáciu s rozlíšením či je to za spoločníka alebo člena štát. orgánu

V špecifických prípadoch vyžaduje užívateľ rozúčtovanie sociálneho poistenia za organizáciu jednotlivo na všetky druhy poistného (nemocenské, invalidné, starobné a pod.) zvlášť. Taktiež rozúčtovanie odvodov organizácie podľa toho, či je to odvod za zamestnancov, spoločníkov alebo členov ŠO. Pre tieto účely boli doplnené tieto možnosti do Konfigurácie miezd (záložka Účtovanie) a funkčnosť uzávierky pri tvorbe dokladov za sociálne a zdravotné poistenie toto nastavenie akceptuje.

Rozúčtovanie odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za organizáciu
Rozúčtovanie odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za organizáciu

Ročné zúčtovanie preddavkovej dane – tvorba zápočtu preplatkov RZD a preddavkov na daň

Pri uzávierke miezd za obdobie kedy sú zúčtované ročné preddavkové dane tak že preplatky z nich prevyšujú nedoplatky, tak sa vytvára aj zápočet s mesačnými preddavkami na daň. Takže sa vytvoria dva mzdové zápočty.

Potvrdenie na účely ND – obdobie PN spájať podľa čísla PN

Bolo vytvorené nové tlačivo pre Potvrdenie na účely ND pre rok 2015 kde sa pokračujúca nemoc (PN) spája do jedného záznamu o PN.

Úprava výpočtu príspevku organizácie zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie

Pri výpočte mzdy sa počíta príspevok organizácie na DDS zamestnanca len v prípade, že aj zamestnanec platí príspevok do DDS a mal príjem z ktorého sa platí starobné poistenie v danom mesiaci.

Nastavenie príznaku „Aktívny“ na zamestnancoch a filtrácia zamestnancov podľa tohto príznaku

Bol upravený formulár „Zamestnanci (SK)“ o možnosť prepnutia zobrazených zamestnancov podľa toho, či majú aktívny pracovnoprávny vzťah v poslednom období spracovania miezd. Automaticky sa zobrazujú len zamestnanci „Aktívny“ – prepínač „Aktívny PPV“ je zapnutý. V prípade, že prepínač bude vypnutý, zobrazia sa všetci zamestnanci.

Zmeny v IS QI ver. 86
Príznak „aktívny“ na formulári zamestnancov

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *